Publications and Research

Document Type

Article

Publication Date

2010

Abstract

El protagonista de La nàusea, Antoine Roquentin, té una existència grisa i soporífica a la provinciana i asfixiant ciutat de Bouville. Afortunadament té temps per redactar un diari en el qual anota les poques vicissituds de la seva vida. La falta d'activitats externes es compensa amb temps per reflexionar, rumiar i escriure. Antoine realment no riu sinó que únicament sobre in. Tot i que no li manquen conforts materials, la seva vida no té sentit. Així, anhela una vida amb una existència més plena, una vida que vagi més enllà de l'existència biològica quotidiana.

Comments

This article was originally published in Lluc: Revista de cultura i d'idees, available at https://ibdigital.uib.es/greenstone/sites/mallorca/collect/lluc/index/assoc/lluc_201/0n0872.dir/lluc_2010n0872.pdf

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.