Publications and Research

Document Type

Article

Publication Date

3-2020

Abstract

La llegenda de Guillem d’Efak (1930-1995) va començar en el mateix moment del seu naixement a l’antiga Guinea Espanyola quan son pare, un guarda colonial de Manacor destacat a l’Àfrica, per facilitar el viatge del petit Guillem a Mallorca —en realitat, un segrest sense el consentiment de sa mare— va falsificar la data de naixement de l’infant i, afegint-li un any, va declarar que havia nascut el 1929.

Comments

This article was originally published in L'Avenç: Revista de història i cultura, available at www.lavenc.cat

Included in

Musicology Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.