Publications and Research

Document Type

Article

Publication Date

2021

Abstract

El 7 de novembre del 1933, Joan Bordoy va intentar cometre el que seria el darrer acte d’heroïcitat en la seva peripatètica vida. Aprofitant l’entusiasme d’una insurrecció popular a l’Havana, va unir-se a un grup de revolucionaris del grup ABC, considerats per alguns com a terroristes, per assaltar i ocupar la Jefatura de Policía de l’Havana. Si bé, l’atac en principi va tenir èxit, en qüestió d’una hora els militars van recuperar la caserna.

Comments

This article was originally published in L'Avenç: Revista de història i cultura, available at www.lavenc.cat

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.