Publications and Research

Document Type

Article

Publication Date

2004

Abstract

A principis del segle XX, Berlín i París eren, segons Joaquim Nin Castellanos, ciutats “a l’avantguarda dels països musicals”. Segons ell, les institucions culturals alemanyes eren admirables per la seva solidesa, però entenia i es resignava a acceptar que el futur de les arts passava per París. “París o Berlín?”, es devien demanar aleshores elsjoves artistes amb aspiracions mentre preparaven l’imprescindible viatge a l’estranger per conèixer aquesta “avantguarda”.

Comments

This article was originally published in Lluc: Revista de cultura i d'idees, available at https://ibdigital.uib.es/greenstone/sites/mallorca/collect/lluc/index/assoc/lluc_200/4n0841.dir/lluc_2004n0841.pdf

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.