Publications and Research

Document Type

Article

Publication Date

9-2018

Abstract

Vetllada musical al pis d'Ursula Oppens. A pesar de les connotacions vuitcentistes que pugui tenir qualsevol saló musical, Ursula no és ni una Guermantes ni una Verdurin, sinó una defensora tenaç dels segles XX i XXI. Elliott Carter, John Adams, Lutoslawski, Ligetic, etc., tots els grans compositors des segles XX i XXI li han dedicat obres, i ella, amb els seus enregistraments, alguns amb nominacions als Grammys, ha estat la gran advocada del pianisme contemporani als EUA.

Comments

This article was originally published in L'Avenç: Revista de història i cultura, available at https://www.lavenc.cat/paper

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.