Publications and Research

Document Type

Article

Publication Date

9-2020

Abstract

A mitjans de maig del 2018, la Policía Nacional de Palma va crear un dispositiu preventiu per evitar la fuga del raper (cantant, músic, rimador, provocador) Josep Miquel Arenas Beltrán (Sa Pobla, 1993) conegut com a Valtònyc. L’artista acabava de ser condemnat per l’Audiencia Nacional i el Tribunal Supremo a tres anys i mig de presó i una multa de tres mil euros. Els càrrecs eren tan greus com inaudits: enaltiment del terrorisme i humiliació de víctimes, calúmnies i injúries a la Corona i amenaces a un individu.

Comments

This article was originally published in L'Avenç: Revista de història i cultura, available at https://www.lavenc.cat/paper

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.