Publications and Research

Document Type

Article

Publication Date

11-2020

Abstract

Talment com París i Berlín, la Barcelona d’entreguerres (c. 1920-1936) va ser un destacat centre internacional de creativitat musical. Arnold Schoenberg, installat en una bella casa modernista al barri de Vallcarca, hi va compondre part de la seva òpera Moses und Aron i l’opus 33b per a piano; Anton Webern, Igor Stravinski, Richard Strauss, Serguei Prokófiev i Béla Bartók hi van dirigir l’Orquestra Pau Casals; i s’hi van estrenar el Concert per a violí i orquestra així com fragments de l’òpera Wozzeck d’Alban Berg.

Comments

This article was originally published in L'Avenç: Revista de història i cultura, available at https://www.lavenc.cat/paper

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.