Publications and Research

Document Type

Article

Publication Date

12-2020

Abstract

Durant molt de temps m’he enganyat a mi mateix, i de rebot he enganyat els altres: em pensava que no coneixia cap republicà. Quan els amics d’Europa em demanaven detalls sobre les idiosincràsies de la vida nord-americana, sabent que jo vivia a Nova York, la conversa començava o acabava dient: «Però, és clar, tu vius a NY. NY no és els EUA». Certament la «bombolla» de NY és un fet fefaent que en el meu cas s’accentua i es blinda gràcies a una membrana protectora de múltiples teguments.

Comments

This article was originally published in L'Avenç: Revista de història i cultura, available at https://www.lavenc.cat/paper

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.