Publications and Research

Document Type

Article

Publication Date

1-2021

Abstract

A hores d’ara, el més sorprenent de tot és que l’homosexualitat de Chopin sigui notícia. Però no hi ha dubte que ho és, i molt. El darrer rebombori l’ha aflamat un documental radiofònic suís de dues hores de durada del pianista i escriptor Moritz Weber en el qual compila i escenifica fragments de cartes homoeròtiques del compositor polonès. (Vegeu, al final d’aquest escrit, algunes referències a la web).

Comments

This article was originally published in L'Avenç: Revista de història i cultura, available at https://www.lavenc.cat/paper

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.