Publications and Research

Document Type

Review (of Book, Film, Etc.)

Publication Date

2-2021

Abstract

Quan jo tenia uns deu anys, crec que era l’estiu del 1972, els meus pares van apuntar-me a un campament de l’OJE a Sa Caleta, a Eivissa. Ningú a casa nostra tenia cap tendència tardofeixista. A les escoles dels pobles de Mallorca, però, arribaven avisos anunciant dues setmanes de salut, esport, disciplina i camaraderia (indicis d’allò que alguns ha anomenat male bonding, perquè els campaments naturalment eren exclusivament masculins) i alguns pares, animats pel fet que tot era de franc, enviaven els fills a aquests llocs de possible sinistre ensinistrament. I a pesar de tot, la majoria de pares no sospitaven res malèfic d’aquells campaments, ni el potencial per al reclutament polític ni el que ara seria la gran preocupació, l’abús sexual.

Comments

This article was originally published in L'Avenç: Revista de història i cultura, available at at https://www.lavenc.cat/paper

Included in

Musicology Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.