Publications and Research

Document Type

Article

Publication Date

3-2021

Abstract

És possible que els lectors hagin sentit contar aquesta anècdota a altra gent, però a mi també em va passar. Dia 8 de novembre del 2016, de bon matí, vaig anar a votar al meu districte electoral de Nova York i me’n vaig anar a la feina amb la satisfacció, no tant d’haver complit el meu deure com a ciutadà, sinó amb la seguretat que el meu vot es materialitzaria en la primera presidenta dels EUA.

Comments

This article was originally published in L'Avenç: Revista de història i cultura, available at www.lavenc.cat

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.