Publications and Research

Document Type

Review (of Book, Film, Etc.)

Publication Date

4-2021

Abstract

Fa molts d’anys, a l’institut de secundària, vaig tenir un professor d’història de l’art que era un autèntic excèntric. Ens obligava a parlar en castellà (res estrany, aquí); i s’expressava ell també en un castellà rudimentari, après amb unes monges de Ses Salines, a Mallorca. Havia ideat també un peculiaríssim sistema de puntuació d’exàmens que als seus ulls era axiomàtic i inqüestionable. El deu —la qualificació més alta— era per a Déu, segons deia ell; el nou, per a Franco, a qui admirava incondicionalment; el vuit, inexplicablement, per a ell mateix; i del set per avall, per als alumnes.

Comments

This article was originally published in L'Avenç: Revista de història i cultura, available at https://www.lavenc.cat/paper

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.