Publications and Research

Document Type

Article

Publication Date

10-2021

Abstract

L'escena la podria haver escrita Proust o tal vegada Henry James en un dels seus viatges per l’Europa meridional. Hi ha grans dames, salons elegants i un piano molt especial. Hi ha, sobretot, gent ociosa.

I també, amb més coneixement de causa, hauria pogut ser un quadre de costumisme literari de Llorenç Villalonga perfilant amb sorna, distància i sang-froid la belle époque mallorquina. Fins i tot alguns dels protagonistes reals que hi intervenen, en aquest petit sainet verídic, apareixen en els llibres de l’escriptor mallorquí, com la senyora Gradolí, o, en tot cas, hi haguessin pogut aparèixer, com la comtessa d’Ayamans.

Comments

This article was originally published in L'Avenç: Revista de història i cultura, available at https://www.lavenc.cat/paper

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.