Publications and Research

Document Type

Article

Publication Date

11-2021

Abstract

Fins i tot en aquests temps d’ara, amb autopistes i autovies i mapes al mòbil que no t’abandonen pràcticament mai, arribar als territoris tribals no és tan fàcil. Aterres a l’aeroport de Palma i agafes una de les autopistes construïdes no fa tants d’anys per un govern autonòmic voraç de projectes estrella, i enfiles cap al sud-est de l’illa. Passes per camps esqueixats per l’asfalt, amb restes de garrofers, ametllers i algun petit pinar, i segueixes els quatre carrils, un ample voral i fins i tot una carretera de servei adjacent.

Comments

This article was originally published in L'Avenç: Revista de història i cultura, available at www.lavenc.cat

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.