Publications and Research

Document Type

Article

Publication Date

10-2023

Abstract

L’estudi de Daniel Jordan ressegueix l’ús que va fer el primer franquisme d’aquestes agrupacions amb una base folklòrica. Sota l’estela de la Secció Femenina, fou entorn de trobada i lleure majoritàriament per a les dones, i va arribar a convertir- se en carta de presentació de cara al món.

Comments

This article was originally published in L'Avenç: Revista de història i cultura, available at https://www.lavenc.cat/paper

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.