Publications and Research

Document Type

Article

Publication Date

6-2021

Abstract

Posats a triar quina de les excentricitats d’Erik Satie és la més simpàtica, la més memorable i la que, al cap i a la fi, resumeix les paradoxes de la seva essència com a artista, jo em quedaria amb la llegenda de la seva dieta. «Jo no menjo més que aliments blancs: ous, sucre, cocos...». D’extravagàncies, però, no en falten en la seva biografia, començant per la gran majoria de les seves composicions a on, no hi trobem com a títols ni «sonates» ni «simfonies», sinó «Embrions dissecats» o «Peces en forma de pera».

Comments

This article was originally published in L'Avenç: Revista de història i cultura, available at https://www.lavenc.cat/paper

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.